ο νομικός προπονητής

του σωματείου σας

 services

  • Νομικές συμβουλές και υποστήριξη

   Εμπιστευτείτε τις γνώσεις μας

   Η παροχή εξειδικευμένων νομικών συμβουλών, με σκοπό την καλύτερη, εξυπηρέτηση σας, σε σχέση με ό,τι ισχύει μέχρι τώρα στην αγορά, προκειμένου να μην υποπίπτετε σε λάθη που συχνά κοστίζουν καθότι καθίσταται αναγκαία η εκ των υστέρων προσφυγή στα δικαστήρια. Οι νομικές υπηρεσίες της TRlawfirm για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, αναλύονται σε τέσσερις (4) επιμέρους πυλώνες που στηρίζουν το εποικοδόμημα της καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης σας με το μικρότερο δυνατό κόστος. Ειδικότερα:

   (α) Οι εξειδικευμένες νομικές συμβουλές από δικηγόρους του γραφείου μας με αντικείμενο το χειρισμό υποθέσεων σωματείων, που έχουν ευρύτερη και βαθιά γνώση αθλητικού δικαίου και μπορούν να καλύψουν το κενό πληροφόρησης σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας και της οργάνωσης του Σωματείου συμπεριλαμβανομένων των υποθέσεων εργατικής φύσεως (αν υπάρχουν εργαζόμενοι).

   (β) Η σύνταξη και τήρηση των βιβλίων του Σωματείου και ειδικότερα των αποφάσεων του ΔΣ και των ΓΣ.

   (γ) Η εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον των Διοικητικών Αρχών και η κατάρτιση παντός είδους κειμένου – νομικού ή μη (αιτήσεις, έγγραφες παρατηρήσεις, υπομνήματα κλπ).

   (δ) Η εκπροσώπηση της Εταιρείας σε υποθέσεις ενώπιον των ελληνικών πολιτικών, ποινικών και διοικητικών δικαστηρίων.

  • Λογιστικά/φοροτεχνικά

   Άρτια λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη

   Το τμήμα Λογιστικών και Φοροτεχνικών υπηρεσιών της TRlawfirm στελεχώνεται από ανθρώπους που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωμένη υποστήριξη σωματείων όσον αφορά την τήρηση των οικονομικών τους.

   Θεωρούμε δεδομένο ότι η υποστήριξη που σας παρέχουμε δεν εξαντλείται μόνο στο λεγόμενο data entry, την καταχώρηση δεδομένων δηλαδή…
   Θεωρούμε υποχρέωσή μας, μαζί να καταρτίσουμε ένα ολοκληρωμένο και άκρως εξειδικευμένο λογιστικό/φοροτεχνικό πλάνο που εστιάζει στις ιδιαιτερότητες του δικού σας Σωματείου και είναι πλήρως εναρμονισμένο με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
   Ειδικότερα:

   (α) Οργάνωση και επίβλεψη των λογιστικών σας

   (β) Λογιστική παρακολούθηση µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των αναγκών του Σωματείου σας

   (γ) Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρµονισµένων µε την ισχύουσα νοµοθεσία

   (δ) Τήρηση µισθοδοσίας

   (ε) Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων

   (στ) Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεµοτήτων

  • Αδειοδοτήσεις

   Με τη σφραγίδα της TRlawfirm

   Έχοντας την εμπειρία της κατασκευής 3 δικών μας σχολών πολεμικών τεχνών στην Αθήνα (Κορωπί, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή) και έχοντας συμβουλεύσει αρκετούς σχολάρχες κατά την κατασκευή της δικής τους σχολής, η TRlawfirm αναλαμβάνει την απόλυτη ευθύνη της αδειοδότησης του προπονητηρίου του σωματείου σας. Η συμβολή μας ξεκινά πρωτίστως από την επιλογή του χώρου ώστε να ανταποκρίνεται στις επιταγές της νομοθεσίας και εκτείνεται μέχρι  την αδειοδότηση της.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται ξεχωριστά και αφού πρώτα διαπιστώσουμε τις ανάγκες σας και σας καταθέσουμε την προσφορά μας χωρίς κρυφές χρεώσεις και λοιπές «έξυπνες» πρακτικές…

To use reCAPTCHA you must get an API key from https://www.google.com/recaptcha/admin/create