Αστικός κώδικας για να συστήσεις ένα σωματείο

Για τη σύσταση ενός σωματείου παρακάμπτεται ο αθλητικός νόμος και έρχεται ο Αστικός Κώδικας.

Ο Αστικός κώδικας για να συστήσεις ένα σωματείο προϋποθέτει :

-Είκοσι τουλάχιστον πρόσωπα

-Έγγραφη συστατική πράξη στην οποία εκδηλώνεται η βούληση των προσώπων στο να συστήσουν σωματείο

-Καταστατικό που έχει εγκριθεί από τους είκοσι και στο οποίο είναι διατυπωμένοι οι κανόνες λειτουργίας του

-Αίτηση για έκδοση διατάξεως από τον Ειρηνοδίκη της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο

-Διάταξη του Ειρηνοδίκη με την οποία δέχεται την αίτηση και διατάζει δημοσίευση της περίληψης του Καταστατικού και εγγραφή στο βιβλίο σωματείων που τηρείται στο Πρωτοδικείο της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο.